28 d’abril, 2003

Subvencions a l’esport multimèdia

Sabíeu que el Club de Tir El Casalot de Torà va rebre subvencions en concepte d’iniciació a l’esport multimèdia presentant un llistat d’alumnes de Torà i de pobles veïns d’entre 6 i 10 anys? Sabíeu que en la mateixa època un Club Gimnàstic de Guissona, amb una junta directiva majoritàriament toranesa, va rebre subvencions pel mateix concepte? Com és la gimnàstica multimèdia? I el tir al plat?

Informació publicada al
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, número 177, pàgina 80, de 25 d’abril de 2001.

1-Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre les subvencions rebudes pel Gimnàs Nova Forma de Torà i la relació d’alumnes matriculats del 1990 ençà. (Joan Boada, diputat d’ICV. Expedient 314-05466/06).

Resposta de Jordi Vilajoana, Conseller de Cultura: No s’ha atorgat cap subvenció a aquesta entitat que, d’altra banda, no consta al registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport.

2-Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre les subvencions rebudes pel Club de Tir Casalot de Torà i la relació d’alumnes matriculats del 1990 ençà. (Joan Boada, diputat d’ICV. Expedient 314-05467/06).

Resposta de Jordi Vilajoana, Conseller de Cultura: Dues subvencions de 100.000 ptes (anys 1998 i 1999) per a la iniciació de l’esport multimèdia i s’indica que s’adjunta annex amb la informació relativa a aquest centre.


Informació publicada al
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, número 182, pàgina 50, de 15 de maig de 2001.

1-Pregunta al Consell Executiu sobre els titulars del Gimnàs Nova Forma i del Club de Tir el Casalot, les subvencions que han rebut i les inspeccions que s’hi ha fet. (Josep Casajoana, diputat del PSC-Ciutadans pel Canvi. Expedient 314-05623/06)

Resposta de Jordi Vilajoana, Conseller de Cultura: El Club Gimnàstic Nova Forma 2, de Guissona, figura inscrit al registre d’entitats esportives amb el número 8611. A continuació hi ha la relació de la Junta directiva de l’entitat, la majoria familiars de l’actual alcaldessa de Torà, regidora d’esports els anys en que el “Club Gimnàstic” va rebre subvencions (president. Josep Valls i Santamaria, vice-presidenta: Maria Huguet i Pla, secretària: Leonor Querol i Padullés, tresorera: Francisca Valls i Querol,vocal: “Vicens” Tió i Farrés); en relació al Club de Tir el Casalot, de Torà, figura inscrit al registre d’entitats esportives amb el número 4929. A continuació hi ha la llista de directius, encapçalats pel que era l’alcalde de Torà en l’època de les subvencions (president: Antonio Ferrer i Farré, vice-president: Ramon Sales i Codina, secretari: Max Vilà i Torra, tresorer: Pere Mases i Vilaseca i vocals: Josep Alarcón i Bernal, Josep Mases i Vilaseca i Pere Vilaró i Codina). En relació a la segona part de la pregunta, la Secretaria General de l’Esport va atorgar a cada entitat 100.000 ptes per any el 1998 i el 1999 per al desenvolupament del programa d’iniciació a l’esport multimèdia.

O sigui que a partir de les respostes a aquestes tres preguntes parlamentàries es podia saber: a) el nom dels directius de les dues entitats esportives, b) la quantia de les subvencions rebudes i c) la relació d’alumnes matriculats al Club de Tir el Casalot. En canvi, seguia sense saber-se la relació d’alumnes matriculats al “Club Gimnàstic” Nova Forma 2.

Aquesta informació però només la tenien els lectors i lectores del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, que no deu ser una quantitat gaire nombrosa i entre els quals no ens comptem nosaltres. Així doncs, a la
CUP de Torà no en sabíem res. No va ser fins a la tardor de 2002 que, des del grup parlamentari d’ICV ens van informar de l’existència d’aquest tema, La proximitat d’une eleccions municipals sempre fa que els partits parlamentaris comencin a festejar les diferents candidatures municipals dels partits minoritaris o d’agrupacions d’independents que hi ha escampades arreu del país. En aquest cas ens van posar al corrent de les preguntes parlamentàries esmentades anteriorment i vam quedar que ens enviarien el llistat d’”alumnes que havien anat a fer tir al plat” i que demanarien novament la relació dels “alumnes que havien fet gimnàstica multimèdia”. Vam rebre la primera relació (el fax que tenim porta la data 12-11-2002) però la segona relació trigava més del compte.

Així, a una nova pregunta del diputat Boada (número d’expedient 314-12059/06), recollida al
BOPC 375, pàgina 32, el conseller Vilajoana respon (amb data 9 de desembre de 2002 informant de la quantia de les subvencions (informació que ja era coneguda) però diu que pel que fa a la relació d’alumnes matriculats, val a dir que el Consell Català de l’Esport no disposa d’aquesta informació”.

El fet que neguessin aquesta informació era força estrany: com era que no disposessin d’aquesta informació i, en canvi, sí que donessin la referent al Club de Tir, quan les subvencions van ser atorgades a les mateixes dates, pel mateix import i justificades pel mateix motiu?

Amb data 13 de febrer de 2003, el Conseller de Cultura torna a respondre una altra pregunta del mateix diputat exigint la relació del alumnes (número d’expedient 314-12519/06,
DOPC 393, pàgina 62) en el que tampoc es dóna el llistat de noms però es diu que el nombre d’alumnes matriculats els cursos 1997-98 i 1998-99 va ser de 15 i 31 respectivament. Continuaven negant una informació que havia de ser pública.

Va caldre una cinquena pregunta (número d’expedient 314-12932/06,
BOPC 408, pàgina 25) sobre el mateix club per a que el Conseller de Cultura es decidís a facilitar la relació d’alumnes que havien fet “gimnàstica multimèdia”. La resposta de Vilajoana porta data de registre de 15 d’abril de 2003; nosaltres la vam rebre per fax el 25 d’abril.

La relació d’alumnes matriculats al Club de Tir “el Casalot” està formada per una quarentena de nens i nenes que, en aquelles dates, tenien a partir de 6 anys (una edat molt adient per a aquest esport); es tracta de la majoria de nens i nenes de Torà (i alguns de Castellfollit, Biosca i Ivorra que anaven al CEIP Sant Gil) nascuts entre els anys 88 i 91. A la relació d’alumnes matriculats al Club Gimnàstic Nova Forma 2 no hi havia alumnes de Torà.

Degut al delicadíssim moment en que vam rebre aquestes informacions (abril de 2003) en uns moments que a la nostra vila era necessària la màxima unitat possible davant l’empresonament de tres joves toranesos) vam considerar que no era oportú fer-les públiques.

Relació d’alumnes del Club de Tir el Casalot. Curs 97-98:
Rocío F.T., Ivan G.B., Eloi F.A., Jaume G.C., Íngrid M.P., Meritxell M.F., Laura M.C., Raquel V.C., Pol V.B., Daniel A.L., Anna B.R., Vicenç B.B., Sandra D.L., Anna E.M., Marta F.F., Marta G.B., Cristina G.N., Albert M.S., Meritxell O.M., Manel O.S., Xavier R.S., Ramon S.R., Eva T.T., Erika T.P., Núria T.G., Jordi H.B., Judith L.M., Laura M.P., Azahara P.F., Eva S.S., Natàlia T.C., Pere T.S., Adrià T.C., Eusebi U.R., Iolanda U.R., Laura V.C., Laia C.N., Jordi C.T., Roger E.M. i Xavier P.M.

La relació corresponent al curs 98-99 és pràcticament idèntica; hi ha una alumna menys.