19 d’abril, 2006

Plataforma en Defensa de l'Assitència Sanitària a Torà, JA!

Vist l'escàs interès de l'equip de govern municipal en impulsar la lluita en defensa de la sanitat pública a Torà, ahir dimarts els regidors de la CUP vam entrar al registre de l'Ajuntament el següent document, per tal de fer-los memòria:
"Sobre la posició de l’Ajuntament respecte a la pèrdua de serveis d’atenció sanitària a Torà.

(Sol·licitem que s’entreguin còpies d’aquest escrit a la totalitat de regidors de la resta de Grups Municipals i al regidor no adscrit).

En relació a la problemàtica del progressiu desmantellament del servei d’atenció continuada al Consultori de la nostra vila i després dels posicionaments públics, tant de membres d’aquest consistori com d’altres persones del municipi, en l’acte públic del dijous 6 d’abril, i del debat generat en la darrera sessió plenària celebrada l’endemà, divendres 7, des del Grup Municipal de la CUP volem recordar que:

En la reunió informativa del dia 6 es va mostrar un rebuig unànime, per part del nombrós públic assistent, a la supressió de les guàrdies de metge o metgessa durant els caps de setmana al Consultori municipal, i a la seva substitució per un infermer o infermera. Algunes persones assistents van proposar crear una comissió que vetllés pel tema sanitari al nostre municipi i des de l’Ajuntament, i més concretament des de l’Alcaldia, es va adquirir el compromís de donar-hi suport.

En el ple del dia 7, en el debat generat durant els punts 11 i 12 (Informes d’alcaldia i Precs i preguntes), es va manifestar l’acord d’impulsar la creació d’una “comissió” sobre aquest tema a partir de la convocatòria, per part del propi Ajuntament, d’una reunió oberta a la totalitat de veïnes i veïns del municipi.

Una setmana més tard, i sense que s’hagués convocat la reunió constituent de la “comissió de sanitat” ni s’hagués consensuat cap manifest que recollís les reivindicacions veïnals bàsiques en matèria sanitària, es va iniciar la recollida de signatures d’adhesió a un document signat per l’alcaldessa de Torà i altres alcaldesses i alcaldes de municipis propers. Entenem que aquest document és pèssim, ja que és ambigu en el seu redactat i no recull el que creiem que ha de ser la principal reivindicació davant el departament de Salut: el manteniment de l’assistència continuada al Consultori de Torà, amb presència de metges o metgesses durant tots els dies de l’any. La seva difusió, a més, pot generar confusió a l’hora de difondre i recollir signatures amb un document més coherent amb els posicionaments manifestats per les persones assistents a la reunió del dia 6.

Per tot l’exposat, creiem que els passos immediats a seguir haurien de ser els següents:

1-Aturada de la recollida de signatures fins a la redacció d’un manifest més coherent amb les demandes veïnals.

2-Convocatòria immediata, per part de l’Ajuntament i amb un parell de dies d’antelació, d’una reunió adreçada al conjunt de veïns i veïnes del municipi (i oberta a la participació de persones dels municipis veïns que tradicionalment han disposat d’assistència sanitària a la nostra vila), per tal de constituir un organisme –ja sigui comissió,
plataforma o el nom que democràticament s’esculli- en defensa de l’assistència sanitària a Torà.

3-Redacció d’un manifest on es reculli, de forma explícita, la principal reivindicació manifestada per veïnes i veïns: el manteniment de l’assistència mèdica continuada al Consultori de Torà, amb presència de metges o metgesses durant tots els dies de l’any.

4-Iniciar la recollida de signatures amb el nou manifest i dur a terme les accions que la “comissió” acordi.

5-Donar, des de l’Ajuntament suport a l’esmentat organisme".
Creieu que en faran gaire cas? S'accepten apostes.